W myśl zapisów Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem przedmiotem aportu mogą być rzeczy i prawa majątkowe, jeżeli są zbywalne i stanowią składnik aktywów. Ujęcie w księgach zależy od tego, jakie składniki są przekazane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W praktyce definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie rozstrzyga wątpliwości, czy określony fragment przedsiębiorstwa stanowi jego zorganizowaną część, gdyż posługuje się nieostrymi pojęciami i nakazuje badać sytuację hipotetyczną (zdolność samodzielnego funkcjonowania).

Wkład niepieniężny do spółki z o.o.

Wkład niepieniężny do spółki z o.o. nie należy do rzadkości, faktem jest jednak to, że większość spółek oparta jest o wkłady pieniężne. Dzieje się tak z różnych powodów, przed wszystkim dlatego, że łatwiej założyć spółkę opartą o wkłady pieniężne, natomiast z wkładami niepieniężnymi wiąże się szereg komplikacji wynikających z regulacji Kodeksu spółek handlowych.

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Z punktu widzenia wkładu do innego przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma to, czy wnoszona jest zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) czy poszczególne składniki majątkowe. Kwestia ta jest istotna także ze względów podatkowych, ponieważ w zależności od tego, czy mamy do czynienia z aportem składnika majątku czy ZCP, należy stosować inne przepisy podatkowe. Okazuje się, że wkład niepieniężny w postaci ZCP jest korzystniejszą formą objęcia udziałów (akcji) niż pojedyncze składniki majątku.

Jeśli zorganizowana część przedsiębiorstwa jest wnoszona do innej spółki (aport), to zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, a także liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Wniesienie wkładu do nowo powstałej spółki musi nastąpić przed zarejestrowaniem spółki w KRS.

Transfer zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a opodatkowanie

Krajowa Informacja Skarbowa (dalej: KIS) uznała, że transakcja wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki nie skutkuje po jego stronie powstaniem przychodu, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Organ podatkowy stwierdził, że przychodem podatkowym są wartości pieniężne lub ich równoważniki, które wchodzą do  majątku podatnika, powiększając jego aktywa.

KIS stwierdziła, że każdy przychód, niezależnie od tego, czy wynika ze zdobycia pojedynczych składników majątku (w tym wkładu pieniężnego), czy też ze zdobycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie będzie stanowił przychodu podatkowego, jeśli przychód zostanie przekazany na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego lub kapitału zapasowego spółki. 

Reasumując, otrzymanie przez spółkę aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeznaczenie tego aportu niepieniężnego na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego lub zapasowego nie powoduje po stronie spółki powstania przychodu podatkowego. 

(Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.377.2023.2.MF)